Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

ΕΣΑΜΕΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


Λογότυπο σε ηλεκτρονική μορφή Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), Ν.Π.Ι.Δ.- Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013», ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ «Λοιποί Φορείς Παροχής Δια Βίου Εκπαίδευσης» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9»


ΚΑΛΕΙ
υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσεων Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ» του Υποέργου 1 «Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για Άτομα με Αναπηρία» του ανωτέρω Έργου. 

Την χρονική περίοδο Φεβρουάριος – Μάιος 2014 θα διεξαχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα συνολικής διάρκειας 200 ωρών το καθένα, σε Αθήνα (3 τμήματα), Κόρινθο (1 τμήμα), Αγρίνιο (1 τμήμα), Αλίαρτο Βοιωτίας (1 τμήμα) Καλαμάτα (1 τμήμα), Θεσσαλονίκη (3 τμήματα), Αλεξάνδρεια (1 τμήμα), Σέρρες (1 τμήμα), Κατερίνη (1 τμήμα) Έδεσσα (1 τμήμα), Καρδίτσα (1 τμήμα), Κοζάνη (1 τμήμα), Άρτα (1 τμήμα), Ιωάννινα (1 τμήμα), Πρέβεζα (1 τμήμα), Αλεξανδρούπολη (1 τμήμα), Καβάλα (1 τμήμα) και Ξάνθη (1 τμήμα).
Σε περίπτωση που σε κάποια από τις παραπάνω πόλεις δεν δηλώσει συμμετοχή κωφός εκπαιδευόμενος, δεν θα ληφθούν υπόψη τυχόν αιτήσεις ενδιαφέροντος και θα ακυρωθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς αυτή την πόλη.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Απαραίτητα προσόντα:

 Βεβαίωση Διερμηνείας από Σωματείο Διερμηνείας ΕΝΓ.

Υποβολή Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση, η οποία είναι συνημμένη στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρέπει να υποβάλουν:

1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης.

Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να προσκομίσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους οι ίδιοι (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 15:00) μέχρι την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 15:00, είτε να τα υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση της Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ελευθερίου Βενιζέλου 236 Τ.Κ. 16341 Ηλιούπολη, 2ος όροφος, υπ’ όψιν: Γραφείου Πρωτοκόλλου.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Πληροφορίες/Διευκρινήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Νεκταρία Αποστολάκη στο τηλ.: 210 - 9949837, e-mail: esaea@otenet.gr, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00π.μ. έως 14:00μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: