Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Δικαιολογητικά για την υποβολή φακέλου Εκπαιδευτών προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ

Για την ένταξη Εκπαιδευτή στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ θα πρέπει οι υποψήφιοι αρχικά να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΛΑΕΚ. Μετά την εγγραφή τους λαμβάνουν κωδικό ενεργοποίησης στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και αφού ενεργοποιήσουν το λογαριασμό τους στο σύστημα, συμπληρώνουν, υποβάλλουν ηλεκτρονικά και τυπώνουν την αίτηση με τα προσωπικά τους στοιχεία, τις σπουδές και την προϋπηρεσία τους.
Άμεσα οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές-Εισηγητές είναι απαραίτητο να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά (σε έντυπη μορφή):
1.Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ» (την εκτύπωση της ως άνω έντυπης αίτησης)
2.Βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
4. Τίτλους σπουδών

5. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης – σεμιναρίων (όπου απαιτούνται και εάν υπάρχουν).
6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (όπου απαιτούνται και εάν υπάρχουν)
7. Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό πιστοποιεί τα δηλωθέντα στοιχεία
8. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
Για τους εκπαιδευτές που έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ υποβάλλονται ΜΟΝΟΝ τα 1, 2, 3, 4, 8 και η βεβαίωση πιστοποίησης.
Όλα τα φύλλα των δικαιολογητικών είναι αριθμημένα με ενιαία αρίθμηση συμπεριλαμβανομένης και της αίτησης.
Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου αναγράφεται:
"ΟΑΕΔ Διοίκηση
"Αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Εισηγητών ΟΑΕΔ -ΛΑΕΚ"
Διεύθυνση Α3, Τμήμα ΛΑΕΚ, Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56, Άλιμος"

 • Η παρούσα διαδικασία γίνεται για μία και ΜΟΝΟΝ φορά.
 • Στην περίπτωση που μεταβληθούν τα αρχικά δηλωθέντα στοιχεία, θα μπορείτε μετά από την πλήρη ανάπτυξη της εφαρμογής, να υποβάλετε τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις μόνον ON – LINE.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ
Όσοι επιθυμούν να διδάξουν σε προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στο μητρώο των εισηγητών του ΟΑΕΔ και να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για έλεγχο στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
Κανένας εισηγητής δεν μπορεί να διδάξει σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ αν προηγουμένως δεν έχει λάβει τον Αριθμό Μητρώου Εισηγητή από τον ΟΑΕΔ.
Οι εκπαιδευτές που έχουν ελληνική υπηκοότητα πρέπει να έχουν:

 • Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ) ή ισότιμο τίτλο σπουδών του οποίου η κτήση έγινε στην αλλοδαπή και έχει αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές.
 • Πτυχίο ΙΕΚ πιστοποιημένο από τον ΟΕΕΚ
 • Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΤΕΛ ή Μέσων Τεχνικών Σχολών ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ • Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ Κύκλου ή ΤΕΣ ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή
 • Πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ
 • Απολυτήριο Γενικού Λυκείου και να έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών στο γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης που θα διδάξουν. Η παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης βεβαιώνεται από Φορέα Κατάρτισης του Δημοσίου ή από πιστοποιημένο Φορέα Κατάρτισης όπου αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Πιστοποίησης ή από Φορέα Κατάρτισης χωρίς πιστοποίηση όπου αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης.

Σε περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης απαιτεί εκπαιδευτές με ιδιαίτερη εξειδίκευση και ο τίτλος σπουδών τους (ΑΕΙ, ΤΕΙ) δεν είναι αντίστοιχος με το αντικείμενο της κατάρτισης, τότε πέραν του τίτλου σπουδών τους πρέπει να προσκομίσουν εναλλακτικά:

 • βεβαίωση της σχολής όπου αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος πτυχιούχος έχει διδαχθεί αντίστοιχο μάθημα με αυτό που πρόκειται να διδάξει ως εκπαιδευτής ή
 • βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης τουλάχιστον πενήντα (50) ωρών στο γνωστικό αντικείμενο που πρόκειται να διδάξει καθώς και βεβαίωση τριετούς τουλάχιστον επαγγελματικής ή διδακτικής εμπειρίας στο αντικείμενο αυτό.
Ειδικά:

 • για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας εκτός από τους πτυχιούχους αντίστοιχης ειδικότητας γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά επάρκειας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • για τη διδασκαλία αντικειμένων της πληροφορικής εκτός από πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές πληροφορικής από φορείς πιστοποίησης εγκεκριμένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Εκπαιδευτές που έχουν πιστοποιηθεί στο αντικείμενο που πρόκειται να διδάξουν και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ, προσκομίζουν μόνο τη σχετική βεβαίωση πιστοποίησης.
Δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν τίτλο σπουδών ή βιογραφικό σημείωμα οι καθηγητές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.). Στη περίπτωση αυτή η επιχείρηση ή ο Φορέας Κατάρτισης προσκομίζει βεβαίωση από τη Γραμματεία του αντίστοιχου Ιδρύματος, όπου βεβαιώνεται η ιδιότητα του καθηγητή στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό Ίδρυμα καθώς και το αντικείμενο το οποίο διδάσκει.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που κρίνεται αναγκαία η μετάκληση από το εξωτερικό εισηγητών με σπουδές σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, για να διδάξουν σε προγράμματα κατάρτισης με εξειδικευμένες και υψηλού γνωστικού αντικειμένου απαιτήσεις και δεν είναι δυνατή η προσκόμιση επικυρωμένου τίτλου σπουδών, μπορεί εναλλακτικά να προσκομίζεται το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με συνοδευτικό έγγραφο της επιχείρησης ή του φορέα κατάρτισης που τους προσκαλεί, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα ειδικά τους προσόντα και η αναγκαιότητα της πρόσκλησής τους.Δημοσίευση σχολίου