Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


Το ΕΙΕΑΔ, σύμφωνα με το άρθρο 8, του νομοσχέδιου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο «Διοικητικές απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις είναι μεταξύ των φορέων που καταργούνται και το προσωπικό του, συνολικά 65 άτομα απολύεται. Σε μία περίοδο, όπου  η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και καθόρισε ως μια βασική προτεραιότητα της Προεδρίας της, την καταπολέμηση της ανεργίας, το Υπουργείο Εργασίας (στο οποίο υπάγεται το ΕΙΕΑΔ) και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αποφασίζουν  ότι:

! Δεν χρειάζεται ένα (και μοναδικό) Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας αν και η κυβέρνηση εξαγγέλλει τη Δημιουργία  «Κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης», για την αντιμετώπιση της ανεργίας και στο οποίο «θα μετέχουν όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί» 
! Μπορεί να σταματήσει η χρηματοδότηση 15.000 Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, σε όλη τη χώρα, που πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος «Διαρθρωτικής προσαρμογής» που υλοποιεί το ΕΙΕΑΔ, αν και περίπου 170.000 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν κίνδυνο κλεισίματος το επόμενο διάστημα
!Δεν χρειάζονται μελέτες και έρευνες από ένα Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας για την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης και προτάσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης, την αντιμετώπιση της ανεργίας, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε συγκεκριμένες δεξιότητες και επαγγελματικές ειδικότητες αλλά και προγράμματα  Επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης, αν και η ανεργία αγγίζει το 28% και η  νεανική ανεργία το 55%
! Δεν χρειάζονται εξειδικευμένο-επιστημονικό προσωπικό το οποίο έχει προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ: 11,0% με διδακτορικό, 32,30 % με μεταπτυχιακά  και 86,5% με Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
! Οι  αρμόδιες δημόσιες αρχές δεν χρειάζεται να είναι συνεπείς στις διακηρύξεις τους, στις  δεσμεύσεις τους, στους  νόμους που εισηγούνται και ψηφίζουν περί αξιολόγησης, αξιοκρατίαςΑποδοτικότητας, ικανότητας και βέβαια ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ!!!!!! 
Περισσότερες πληροφορίες στο  http://www.opengov.gr/minreform/?p=1320

Δεν υπάρχουν σχόλια: