Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

ΑΤΤΙΚΗ: Συμμετοχή ανέργων σε επιδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

Η Α.Σ. «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» ως φορέας υλοποίησης της Πράξης η οποία εντάσσεται «Προαγωγή του Τοπικού συμφέροντος στην απασχόληση και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής μέσω του αθλητικού τομέα» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 προσκαλεί άνεργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον κλάδο του αθλητισμού ή που θέλουν να εργαστούν σε αυτόν.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τους άνεργους ωφελούμενους:
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής των ωφελουμένων στο Σχέδιο Δράσης αποτελεί να έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η χωρική παρέμβαση της προτεινόμενης Πράξης αφορά το σύνολο των δήμων των περιφερειακών ενοτήτων που εντάσσονται στην Περιφέρεια Αττικής.
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η πράξη αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 74 ανέργων, βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και του αθλητικού Επιχειρείν.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
1.      ΜΕΛΕΤΕΣ 
Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών άμεσα συνδεόμενων με τους σκοπούς της πράξης
-      Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών άμεσα συνδεόμενων με τους στόχους της πράξη -μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασία
-      Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών άμεσα συνδεόμενων με τους στόχους της πράξης -μελέτη ανάπτυξης εξειδικευμένων παιδαγωγικών εργαλείων (sports management game/ sports marketing game)
2.      ΔΙΚΤΥΩΣΗ  
-      Φυσική δικτύωση
-      Ηλεκτρονική δικτύωση
3.      ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
-      Ενέργειες ενημέρωσης –ευαισθητοποίησης/οργάνωση γραφείου τύπου
-      Ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης/παραγωγή έντυπου υλικού  και συνέντευξη τύπου
-      Ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης/πραγματοποίηση εκδηλώσεων
-      Ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης/ραδιοφωνικό σποτ
4.      ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 
-      Πληροφόρηση-συμβουλευτική υποστήριξη 
5.      ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
Θα υλοποιηθούν 3 προγράμματα κατάρτισης:
-      Κατάρτιση στο αθλητικό μαρκετινγκ (διάρκειας 93 ωρών και 94 ωρών)
-      Κατάρτιση στο αθλητικό μανατζμεντ –διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων και κοινωνική επιχειρηματικότητα (διάρκειας διάρκειας 93 ωρών)
-      Κατάρτιση στο αθλητικό μαρκετινγκ (διάρκειας 93 ωρών και 94 ωρών)
6.      ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
-      Επιλογή ωφελούμενων
-      Συμβουλευτική υποδοχής-επαγγελματική συμβουλευτική-συμβουλευτική επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη η εργαλείων ΣΥΥ
-      Υποστήριξη ωφελούμενων και εργοδοτών
-      Εκπόνηση  επιχειρηματικών  σχεδίων
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
- Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας
- Αντίγραφο Ταυτότητας Ομογενούς (για Έλληνες ομογενείς).
- Άδεια Διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η ωφελούμενος/η δεν συμμετέχει την    ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
- Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία αίτησης
- Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι
- Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ εάν ο αιτών είναι εγγεγραμμένος σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας
- Εκτύπωση ή αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή αντίγραφο, για το τρέχον οικονομικό έτος για τυχόν εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί, ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος.
- Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής που αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους ωφελούμενους με υψηλό βαθμό εντοπιότητας που θα αποδεικνύεται από την προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος ή από λογαριασμό κοινής ωφελείας. Οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο το οποίο θα προσκομίζεται θα αξιολογείται ανάλογα.
Όσοι/όσες επιθυμούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου – εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή – να προσέρχονται από 23/12/2013 έως 15/01/2014 Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 – 13:00, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση: Κυψέλης 16, Αθήνα.
Πηγή: http://efunds.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: