Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
Όπως είναι γνωστό η 28η Απριλίου έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία», με στόχο την επικέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος στα θέματα πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.


Στο πλαίσιο αυτό η ΔΟΕ επιλέγει κατ' έτος να αναδείξει ένα θέμα σχετικό με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Το θέμα που έχει επιλεγεί για την 28η Απριλίου 2015 είναι: «Συμμετοχή στην οικοδόμηση κουλτούρας πρόληψης για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία». Σύμφωνα με τη ΔΟΕ «Εθνική κουλτούρα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας είναι εκείνη κατά την οποία το δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον είναι σεβαστό σε όλα τα επίπεδα, όπου οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος μέσω ενός συστήματος καθορισμένων δικαιωμάτων, ευθυνών και καθηκόντων και όπου η υψηλότερη προτεραιότητα δίνεται στην αρχή της πρόληψης».
Το Σ.Ε.Π.Ε., όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία έτη, συμμετέχει ενεργά στον εορτασμό της 28ης Απριλίου με σχετική ενημέρωση των εμπλεκομένων κατά τους ελέγχους που διενεργεί  στις επιχειρήσεις σχετικά με το θεματικό αντικείμενο της ΔΟΕ. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Δ/νσεων και Τμημάτων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ) να μεριμνήσουν ώστε κατά τους ελέγχους που θα διενεργηθούν από τους Επιθεωρητές ΑΥΕ στις επιχειρήσεις της περιοχής αρμοδιότητάς τους, κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 27 Απριλίου έως και Παρασκευή 08 Μαΐου 2015, να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση και πληροφόρηση εργοδοτών, εργαζομένων, εκπροσώπων των εργαζομένων, Τεχνικών Ασφάλειας και Ιατρών Εργασίας και τυχόν άλλων εμπλεκομένων σχετικά με το ρόλο ενός εκάστου στην προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, στην ιδιαίτερη αξία της ενεργού συμμετοχής τους καθώς και στην ανάδειξη της πρόληψης ως μέγιστης προτεραιότητας.
Επιπρόσθετα να επισημαίνεται ο ρόλος του Υπουργείου Εργασίας εν γένει και ειδικότερα ο πολύπλευρος και καίριος ρόλος της Επιθεώρησης Εργασίας στην ορθή τήρηση και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και στην ορθή λειτουργία της αγοράς εργασίας και της εθνικής οικονομίας γενικότερα. Οι επιχειρήσεις που δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων λειτουργούν εις βάρος του υγιούς ανταγωνισμού και εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού λόγω επιβάρυνσής του με δαπάνες περίθαλψης ή πρόωρης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. 


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα και ειδικότερα σχετικά με το ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου, τις βασικές πτυχές και τάσεις σχετικά με την ΑΥΕ, όπως επίσης και παρουσίαση σε μορφή αρχείου PPT με σημειώσεις, αφίσα και ενημερωτικό φυλλάδιο διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΔΟΕ (http://www.ilo.org και http://www.ilo.org/safework/eveday/lang—en/index.htm).

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: