Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ... ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ, έτους 2015 – Έναρξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων


Από 1.7.2014 οι πόροι του ΛΑΕΚ, οι οποίοι αποτελούν πόρους του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81% σε ποσοστό 0,46% με εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.2224/1994 (Α΄122)

Οι επιχειρήσεις λοιπόν έχουν το δικαίωμα να αξιοποιήσουν το ποσό που αναλογεί στον 0,24% της εργοδοτικής εισφοράς, ώστε να καταρτίσουν δωρεάν το προσωπικό τους με σκοπό την αναβάθμισή του και την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα.

Τα βασικά σημεία του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:
1) Ένας εργαζόμενος δύναται να παρακολουθήσει μέχρι 100 ώρες συνολικά ασχέτως με το πόσα σεμινάρια θα παρακολουθήσει/έτος.
Δεν προσμετράται ως συμμετοχή εργαζομένου σε πρόγραμμα κατάρτισης, οποιαδήποτε ακύρωση προγράμματος που έχει γίνει έγκαιρα από την επιχείρηση.
2) Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόμενο δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των ωρών κατάρτισης που έχουν δηλωθεί γι’ αυτόν στην αίτηση υλοποίησης προγράμματος. Η απουσία πρέπει να δηλωθεί στο σύστημα του ΟΑΕΔ μέχρι και 20 λεπτά μετά την προβλεπόμενη έναρξη του προγράμματος. Επίσης μπορεί να καταχωρηθεί απουσία κατά τη διάρκεια των 15΄διαλλειμάτων εάν ο καταρτιζόμενος έχει αποχωρήσει. Στην αντίθετη περίπτωση ο ελεγκτής ακυρώνει το πρόγραμμα κατάρτισης.
3) Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να τηρούν φυσικό αρχείο με όλα τα προβλεπόμενα στη παρούσα απόφαση δικαιολογητικά. Στο φυσικό αρχείο τηρούνται επίσης εκτυπώσεις όλων των ηλεκτρονικά υποβληθέντων και καταχωρηθέντων στοιχείων. Το αρχείο αυτό τηρείται για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις και είναι στην διάθεση του ΟΑΕΔ εφόσον ζητηθεί για έλεγχο.
4) Tο ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2015, διαμορφώνεται ως εξής:
  • Το 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση  το έτος 2015, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
  • Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς (0,24%) το έτος 2015.
  • Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2014, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς  (0,45%  έως 30/6/2014 και 0,24% από 1/7/2014 και μετά) του έτους 2014 που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ, στο έτος 2015.
  • Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70%  της εργοδοτικής εισφοράς το έτος 2014, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2015.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΛΑΕΚ 0,24% 2015


Στην ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ υπάρχει αρμόδιο τμήμα για την διεκπεραίωση των δικαιολογητικών υπαγωγής προγραμμάτων – σεμιναρίων έτους 2015 χωρίς καμία επιβάρυνση

Τηλ. επικοινωνίας: 2310.500191

Δεν υπάρχουν σχόλια: