Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο Εκπαιδευτής Δια βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων (Δια βίου-Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.) ορίζεται ως εκείνος που έχει γνώσεις ενός επαγγελματικού πεδίου-εργασιακού χώρου και των συναφών με αυτόν γνωστικών αντικειμένων, με έμφαση στην κριτική κατανόηση θεωριών, αρχών και διαδικασιών. Εφαρμόζει εκπαιδευτικές τεχνικές και παιδαγωγικές μεθόδους, υποστηρίζει την ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζόμενων στη μαθησιακή διεργασία διευκολύνοντας τους ενήλικες και στον τομέα της εκπαίδευσης και στον τομέα της κατάρτισης να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, πώς να προσαρμόζονται δημιουργικά στην αλλαγή.


Με την επαγγελματική του δραστηριότητα ο Δια βίου-Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. επιδιώκει να αναπτύξει ένα φάσμα δημιουργικών λύσεων σε πολύπλοκα προβλήματα του κοινωνικού και εργασιακού χώρου, δημιουργώντας ευκαιρίες για επανασχεδιασμούς της κοινωνικής και επαγγελματικής δράσης τόσο των ενηλίκων καταρτιζόμενων όσο και των οργανισμών στους οποίους δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Ο Διά βίου-Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. μέσα από σύνθετες τεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες ή/και προγράμματα αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων συνθέτοντας διαφορετικές προσεγγίσεις ενώ παράλληλα διαχειρίζεται την διά βίου-επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ατόμων ή ομάδων ως περιεχόμενο και ως διαδικασία.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Αναμφίβολα στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, το επάγγελμα του Δια βίου- Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. αναπτύσσει μια δυναμική, δεδομένων των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών δια βίου μάθησης και των ανάλογων χρηματοδοτήσεών τους από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Ως ένα βαθμό, η ανάπτυξη της δυναμικής αυτής είναι συνάρτηση αυτών των χρηματοδοτήσεων. Σημειώνεται επίσης ότι η ζήτηση του επαγγέλματος είναι εξαιρετικά υψηλή πχ. σε προγράμματα κατάρτισης στην πληροφορική και στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε αλλοδαπούς και παλιννοστούντες.


Σήμερα, υπολογίζεται ότι πάνω από 10.000 Εκπαιδευτές Ενηλίκων έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ. Καταρτίσεις εκπαιδευτών ενηλίκων πραγματοποιούνται από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς. Έχοντας καταρτισθεί, τα άτομα αυτά καθίστανται πιο ικανά στην άσκηση του επαγγέλματός τους.Πηγή: www.eoppep.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: